Serdecznie witamy w Pawęzowie !

       Nasza mała ojczyzna, Pawęzów, to urocza miejscowość położona  w południowo - zachodniej części gminy Lisia Góra   w województwie  małopolskim. Wchodzi w skład Płaskowyżu Tarnowskiego.  Wieś, w której mieszka 827 osób,  jest jednym z 11 sołectw gminy Lisia Góra.  Historia  powstania sięga aż  XIII wieku. W centralnej części wsi wznosisię wspaniały  kościół, po przeciwnej  stronie szkoła podstawowa i straż pożarna, obok znajduje się przedwojenny budynek po byłej szkole.  Pawęzów od północy graniczy z miastem powiatowym , Tarnowem. Wieś ma dogodne położenie komunikacyjne. Od wschodu można tutaj  dojechać drogą krajową nr. 73 Tarnów-Kielce-Warszawa od zachodu nowa autostradą A4 w kierunku Krakowa. 
       
Mapa Linia MZK 6 - 206
Firmy -Pawęzów
Księga Gości

admin Jacek Niedojadło  poczta@niedojadlo.eu

__________________________ Aktualności______________________________________
  Wybory Sołtysa  Sołectwa Pawęzów 20 styczeń 2019 rok

Wyniki wyborów - Protokoły


`___________________________________________________________________

Uroczystości Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 40-lecia wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

Msza Św.
 ____________________________________________________________________________________________________


  Fragment artykułu autorstwa dr. Krzysztofa Sikory pt. „Na ścieżkach pamięci”, który został opublikowany w Studiach i Materiałach Centralnej Biblioteki Wojskowej NR 2(6) 2016, Warszawa 2017, s.203-222. Całość publikacji znajdziecie państwo na stronie www.batalionakbarbara.pl

(…) Powojenne losy mogił „Kanarka” i „Czachary”.

     


Po zakończeniu działań wojennych strz. Mieczysław Kiełbasa ps. „Kanarek” i strzelec NN. ps. „Czachara” – zostali ekshumowani z polowych mogił w Jamnej, a następnie przewiezieni i pochowani na cmentarzu parafialnym w Jastrzębiej (pow. tarnowski).

Tu pojawia się wątpliwość, czy obaj żołnierze byli ekshumowani z Jamnej w tym samym roku i dniu. Niestety ani księgi parafialne, ani kronika parafii Jastrzębia nie zawierają żadnych informacji w tej sprawie. Można przypuszczać, że ówczesne władze nie pozwoliły proboszczowi na udział w pochówku lub zakazały dokonywania jakichkolwiek adnotacji dotyczących tego wydarzenia w dokumentach parafii. Na cmentarzu parafialnym w Jastrzębiej miejsce po mogile partyzantów uległo całkowitemu zatarciu.

Siła pamięci sprawiła, iż w miejscach Ich pierwszego pochówku w Jamnej do lat siedemdziesiątych XX wieku istniały jeszcze zacierające się symboliczne groby i krzyże, przy których pojawiały się kwiaty i zapalone świeczki.
W wyniku poszukiwań prowadzonych przez autora oraz dzięki wsparciu udzielonemu przez ks. Stanisława Pazdana – proboszcza Parafii Jastrzębia oraz jego rozmów z parafianami ustalono, że partyzanci z Jamnej („Kanarek” i „Czachara”) zostali pochowani na jastrzębskim cmentarzu we wspólnym grobie. Po licznych rozmowach z mieszkańcami Jastrzębiej, zostało zlokalizowane miejsce ich powojennego pochówku.

W tym właśnie miejscu we wrześniu 2008 roku została odtworzona ziemna mogiła, u której wezgłowia postawiono krzyż, na którym 27 września 2008 roku zamocowano tabliczkę nagrobną z napisem: „Tu spoczywają żołnierze I Batalionu „Barbara” 16 pp AK śp. strz. Mieczysław Kiełbasa ps. „Kanarek”, śp. strz. NN ps. „Czachara” polegli w boju w Jamnej, w dniu 25 września 1944 roku walcząc o wolną i niepodległą Polskę. Niech odpoczywają w pokoju! Chwała bohaterom!” Poniżej tabliczki został zamocowany mosiężny Znak Polski Walczącej.

28 września 2008 roku odbyła się tam skromna uroczystość poświęcenia „odtworzonej mogiły” z udziałem ks. Stanisława Pazdana, płk. dr. Jerzego Pertkiewicza ps. „Drzazga” – żołnierza Batalionu „Barbara” AK, dr. Stanisława Sorysa – wicewojewody małopolskiego, Andrzeja Palenika – wnuka kpt. „Leliwy” dowódcy Batalionu „Barbara” AK oraz autora tego artykułu. Po ponad sześćdziesięciu latach można było nad Ich mogiłą odmówić wspólną modlitwę i zapalić znicz pamięci.

W listopadzie 2008 roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości przybyła na cmentarz w Jastrzębiej rodzina strz. Mieczysława Kiełbasy i mieszkańcy Pawęzowa, by oddać hołd spoczywającym tam żołnierzom. Na życzenie rodziny strzelca Mieczysława Kiełbasy oraz mieszkańców Pawęzowa 14 października 2010 roku w obecności mgr. inż. Jacka Niedojadły – sołtysa i społecznika tej miejscowości, Bogdana Ludwy – znanego lokalnego przedsiębiorcy oraz proboszcza pawęzowskiej parafii ks. mgr. Tadeusza Wszołka, po wcześniejszym spełnieniu niezbędnych formalności i uzyskaniu stosownych pozwoleń, dokonano powtórnej ekshumacji obu żołnierzy z cmentarza w Jastrzębiej. Ich doczesne szczątki zostały umieszczone w specjalnie przygotowanej trumnie i przewiezione, a następnie uroczyście złożone w specjalnie przygotowanym grobie, na pawęzowskim cmentarzu parafialnym w rodzinnej miejscowości „Kanarka”. Pieczę nad grobem „Kanarka” i „Czachary”, żołnierzy I Batalionu „Barbara” 16 pp AK poległych w boju w Jamnej, sprawuje rodzina i mieszkańcy, ale w sposób szczególny opiekuje się tą mogiłą grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Barbara” AK w Pawęzowie 19 oraz Jacek Niedojadło (…)”.


     Cmentarz Jastrzębia 11.11.2008
Miejsce pierwszego pochówku poległego w  

boju na Jamnej 25 września 1944 r.


strz. Zygmunta Rowińskiego ps. „Cezar”

 Zdj. Jacek Niedojadło

____________________________________________________________________________________________________
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
____________________________________________________________________________________________________
 Zapraszamy na Jamną

_____________________________________________________________________________________________

Proszę  o propozycje tematów na maila:  poczta@niedojadlo.eu
___________________________________________________________________________________________

MN- zab.mieszkaniowa niska,  R rolne, ZL- zalesione RZ rolne do zalesienia
Studium zagospodarowania przestrzennego dla Pawęzowa
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2017
Art. 6. 1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.
2. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do:
1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospo-darowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chro-nionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich;
2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek orga-nizacyjnych.

PlaArt. 17. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno:
1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;
Plan miejscowy winien być nie tylko spójny ze studium ale i z nim zgodny (art. 9 ust. 4 u.p.z.p., wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2007 r., II OSK 359/07, LEX nr 341275).W praktyce tolerowane są jednak nieznaczne (drobne) odstępstwa, które jednak nie mogą prowadzić np. do odrębnego kierunku wykorzystania danego obszaru (np. obszar przeznaczony pod rolnictwo w studium staje się obszarem budowlanym w planie, czy też teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Studium nie może zostać zmieniony na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w planie miejscowym).
______________________________________________________________________________
__________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Zebranie Wiejskie
Zwołane na wniosek mieszkańców Pawęzowa
12 marzec  2017 rok
godzina 17 oo


Budynek Szkoły Podstawowej w Pawęzowie
Główny temat zebrania :  Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Pawęzowie

_____________________________________________________________________________________________

List otwarty Zarządu Stowarzyszenia Pawęzów RAZEM
do Radnych Rady Gminy Lisia Góra

Szanowni Państwo,  Radni Gminy Lisia Góra

Jako Zarząd Stowarzyszenia „Pawęzów RAZEM” czujemy się w obowiązku wyjaśnić Państwu sytuację związaną z chęcią przejęcia przez Wójta Szkoły Podstawowej w Pawęzowie, którą zgodnie z umową z dnia 19 grudnia 2012 roku, prowadzi Stowarzyszenie „Pawęzów RAZEM”. Umowa została zawarta na podstawie uchwały podjętej w czerwcu 2012 roku Państwa głosami.  Jeśli na ten temat mają Państwo taką wiedzę, jaką Wójt przekazuje w załączonym piśmie Pani Poseł Annie Czech, to nie dziwię się że 1 lutego głosowali Państwo przeciwko poprawkom do uchwały o obwodach szkolnych, którą to Kuratorium zaopiniowało warunkowo nakazując wpisać wcześniejsze poprawki (Stowarzyszenia prowadzące poszczególne Szkoły) do uchwały.
Zarzuca się w tym piśmie poprzedniemu Wójtowi i w domyśle Stowarzyszeniu, że celowo zaniżano liczbę uczniów, „aby stowarzyszenie „Pawęzów Razem” mogło przejąć zarząd…” Otóż Stowarzyszenie jeszcze nie istniało, kiedy to wiele lat wcześniej wskazywano na małą liczbę dzieci i konieczność rozwiązania tego problemu. Stowarzyszenie, które nawiasem mówiąc nie ma żadnej korzyści materialnej z zarządzania placówką (jest organizacją non profit i wszyscy członkowie pracują społecznie) zostało niejako zmuszone uchwała Zebrania Wiejskiego do jej przejęcia pod groźbą jej zamknięcia lub przekazania obcej osobie fizycznej, bo takie przymiarki były. W świetle stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty (załączone pismo) przekazując szkołę bierze się pod uwagę liczbę uczniów na dzień podjęcia uchwały, a to wynosiła 62 uczniów (40+22), a zmiana liczby uczniów po tym terminie nie ma żadnego znaczenia. Zwiększenie liczby dzieci od 1 września było skutkiem podjętej uchwały i oferty edukacyjnej skierowanej do rodziców. Nie można zatem powiedzieć że przejęto „dużą szkołę”. Umowa została podpisana bezterminowo i nie można po czterech latach twierdzić, że „odpadło ratio legis podjęcia uchwały” i należy ją (umowę) zerwać, gdyż nie ma takiego zapisu w ustawie o systemie oświaty, który by zabraniał prowadzenia  „znaczących jednostek” (dużych szkół) przez inne osoby niż JST. Powinniście Państwo wiedzieć iż jednostki takie nie mają „nieskrępowanej sposobności wydatkowania subwencji oświatowej”, sposób wydatkowania dotacji jest ściśle określony w ustawie i to Wójt powinien wiedzieć. Nie podważa to „idei dobra społecznego…” gdyż Szkoła jest nadal publiczna i dostęp do niej jest taki sam, jak gdyby była prowadzona przez samorząd. Jeżeli „przekazywanie zadań oświatowych … jest wyzbywaniem się konstytucyjnych obowiązków państwa prawa” to dlaczego samorząd nie planuje przejąć pozostałych szkół prowadzonych podobnie na terenie Gminy, tylko nadal będzie pozwalał na „komercjalizację oświaty”.  Pan Wójt powołuje się na ograniczanie dostępu do edukacji, nie wspieranie procesu emancypacji, inkluzji , przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans edukacyjnych. Gdzie dopatrzył się tych błędów
Wspomina również, że „cała infrastruktura lokalowa jest dalej w gestii gminy Lisia Góra”. Oczywiście zgodzimy się z tym, ale musimy zaznaczyć, że Szkoła nadal jest publiczna i gminna jak wszystkie inne na terenie Gminy i zapewnienie lokali i w tym przypadku spoczywa na Gminie. Podobnie niestosowne jest wypominanie rodzicom naszych uczniów stypendiów naukowych, skoro to również są obywatele (choć mali) naszej Gminy. Nie jest też sprawiedliwym twierdzenie, że „utrzymanie przekazanej Szkoły … w dalszym ciągu generuje wysokie koszty przy zerowych przychodach (czyżby Gmina chciała „dorobić się kosztem oświaty”?) gdyż część uczniów jest finansowana przez Gminę Tarnów której są mieszkańcami, co obniża koszty. W  przypadku powrotu Szkoły „pod Gminę” liczba uczniów drastycznie spadnie (już są deklaracje rodziców) i sytuacja z przed czterech lat się powtórzy. Dotacja wpłacana na konto szkoły jest sumą średnich kosztów na jednego ucznia w Gminie i jest ona zgodna z ustawą o systemie oświaty. Sugeruje również Wójt awansem, że nie potrafimy skorzystać z „pojawiających się możliwości finansowania szkół ze środków …UE”, skąd takie przekonanie? Szkoła jest równocześnie w części wspierana środkami własnymi Stowarzyszenia, jak również prywatnymi środkami jego członków. Jednocześnie sugeruje, że uchwalając budżet Gminy będziecie Państwo „utożsamiać się z szkołami prowadzonymi przez gminę Lisia Góra”. To przykre, gdyż nasza Szkoła również jest jednostką organizacyjną Gminy (nie prywatną, gdzie można dopatrzeć się komercjalizacji i innych wspomnianych wcześniej zjawisk).
Dziwi nas również „ubolewanie, co do warunków pracy i płacy oferowanych przez podmioty (wszystkie?), którym przekazano …” Jeśli „jak wskazują pedagodzy ze Szkoły Podstawowej w Pawęzowie, w znacznej mierze utracił aktualność tradycyjny model szkoły. W efekcie znacząco osłabł autorytet szkoły, jako instytucji wychowawczej” to dlaczego cieszy się ona tak wielkim powodzeniem i jej prowadzenie przez stowarzyszenie jest popierane przez znaczną liczbę rodziców i mieszkańców (około 60 % dorosłych mieszkańców - pismo w załączniku) wśród których zarówno Szkoła jak i Stowarzyszenie cieszy się dużym autorytetem. Natomiast na warunki pracy i co za tym idzie płacy zgodzili się wspomniani pedagodzy przechodząc „na Kodeks Pracy”. Pensje i premie są wypłacane zgodnie z umowami o pracę. Rozgoryczenie jest tu nieuzasadnione, gdyż mieli prawo takich umów nie podpisać, jak to uczynili nauczyciele w innych placówkach. Praca w szkołach tego typu na zasadzie Kodeksu Pracy nie jest naszym pomysłem i zarzucanie łamania konstytucyjnych praw jest tu nadużyciem. Jedynie autorytet pedagogów (nie Szkoły) mógł ostatnio z pewnością ucierpieć, gdyż rozmowy niektórych nauczycieli z Gminą (których się obie strony wypierają a Wójt powołuje się na słowa nauczycieli - cytat powyżej) dały Im nadzieję na powrót do Karty Nauczyciela czego w rozmowach z rodzicami nie kryją, powodując „niezdrową” atmosferę, którą ciężko będzie naprawić w jakiejkolwiek formie Szkoła będzie nadal funkcjonowała. Powołuje się Wójt w tym piśmie również na związkowców, których to związków na terenie szkoły nie ma, a nauczyciele do żadnych nie należą. Skąd zatem ta opinia?  Jeśli chodzi o pauperyzację (proces społeczny polegający na obniżaniu się stopy życiowej … przechodzenia z klasy średniej do robotniczej lub do podklasy) to próżno się jej tutaj doszukiwać, gdyż płace zasadnicze są porównywalne z innymi na KN a lepsze niż w innych szkołach tego typu na KP. Co się tyczy awansu zawodowego, to nie jest on w pełni honorowany co się rozumie samo przez się w realiach KP, ale nigdy nie ograniczano awansu zawodowego. Dwoje pedagogów podniosło swój stopień, zdając egzaminy – opłacone nie przez Szkołę, ale jak stanowią przepisy Organ Prowadzący czyli Stowarzyszenie (co możemy potwierdzić rachunkami), natomiast w chwili obecnej przynajmniej troje jest na etapie przygotowań do awansu. Nie można też mówić o „dużej rotacji kadry pedagogicznej”, gdyż nie jest ona większa niż w innych szkołach Gminy, a nauczyciele w przeważającej większości są zatrudnieni na stałe, choć gmina przekazując Szkołę przekazała nam tych pracowników jako „sezonowych - od września do czerwca” i tutaj możemy być dla Gminy przykładem jak traktować pracownika.
Dodatkowo należy wspomnieć, że Szkoła cieszy się dużymi osiągnięciami sportowymi i edukacyjnymi o czym może świadczyć ostatni wynik egzaminu 6 klas, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce w Gminie ze średnimi (80 i 87%) wyższą niż średnie powiatowe (63 i 68%)
Proszę przeanalizować załączone pisma i przy najbliższej okazji świadomie głosować w przedmiotowej sprawie. Szanujemy Państwa zdanie, ale mamy świadomość, że zostali Państwo wprowadzeni w błąd, lub zatajono przed Państwem pewne fakty. Może o tym świadczyć wspomniana wcześniej opinia Kuratora, nakazująca poprawić uchwałę.

                                                                                                                                                      Za Zarząd  
                                                                                                                                                Jerzy Albertusiak       
                                                                                                                                                  Prezes Zarządu
Załączniki
Pismo Zarządu do Wójta.pdf
 Uchwała o przekazaniu 15.06.2012.pdf
Pismo rodziców  do P. Poseł
Interwencja P. Poseł z załącznikami.pdf
Pismo rodziców do Wójta..pdf
Pismo Kuratora - liczba dzieci 2012.pdf
Pismo Radnego do Wójta.pdf
Wezwanie do usunięcia naruszeń.pdf
List ministra do samorzadowców.pdf
Pismo do Radnych.pdf

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
19.01.2017 r

Dzień Babci i Dziadka w Naszej Szkole

Galeria_____________________________________________________________________________________________________
Poszli głosić Dobrą Nowinę - Kolędnicy Misyjni Pawęzów 2017r


Już po raz siedemnasty 26 grudnia na uliczkach naszej miejscowości pojawili się Kolędnicy Misyjni wcześniej pobłogosławieni i posłani przez księdza Proboszcza. Jak co roku jest to wielkie wydarzenie dla dzieci naszej parafii. Wiedzą że w ten sposób mogą pomóc finansowo dzieciom z krajów najbiedniejszych, gdzie polscy Misjonarze głoszą Dobrą Nowinę o Jezusie. W ten sposób okazują im swoją życzliwość i pamięć o nich. Pojawiając się w naszych domach dzielą się z mieszkańcami swoją radością z narodzenia Dzieciątka Jezus równocześnie uczulając ich na potrzeby dzieci z krajów misyjnych. Przypominają nam również, że Chrystus narodził się dla nas wszystkich, nawet tych najbiedniejszych, którzy może jeszcze o Nim jeszcze nie słyszeli. Wiele radości przynosi im właśnie to że mogą im pomóc, poprzez dotarcie do serc swoich współmieszkańców. To kolędowanie mające na celu pomoc materialną i duchową dzieciom z krajów misyjnych przybliża również małych kolędników do Boga , Kościoła i jego potrzeb nie tylko tych materialnych ale i duchowych, gdyż w czasie kolędowania dzieci proszą również o modlitwę za swoich rówieśników i Misjonarzy wśród nich pracujących.

6 stycznia 2017r w uroczystość Trzech Króli a równocześnie w patronalnym dniu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci podczas uroczystej Mszy. św. zakończono kolędowanie dzieci na rzecz misji. Ksiądz Proboszcz serdecznie dziękował wszystkim dzieciom, które podjęły trud kolędowania misyjnego w tym roku. By wizyta małych kolędników była owocna należało ich do tego przygotować dlatego Ksiądz dziękował wszystkim, którzy pomogli dzieciom zorganizować to kolędowanie i opiekowali się małymi misjonarzami w czasie ich wędrówki. Podziękował również wszystkim którzy otworzyli im swoje drzwi i otwierając swoje serca nie pozostali nieczuli na prośby o pomoc materialną i duchową dla swoich rówieśników.

W tym też dniu dzieci naszej szkoły zaprosiły całą społeczność naszej miejscowości do szkoły gdzie wystawione zostały Jasełka czyli opowieść o  Bożym Narodzeniu.

Jasełka przygotowane przez uczniów i ich opiekunów zostały nagrodzone przez zgromadzonych na hali sportowej widzów gromkimi owacjami.

Po występach głos zabrał ks. proboszcz Tadeusz Wszołek, przywitał obecnych parafian oraz poświęcił przygotowane opłatki.
Długo trwało dzielenie się opłatkiem. Płynęło wiele ciepłych słów, życzenia zdrowia, opieki Bożej, błogosławieństwa. Były uściski  i wzruszenie. Ta chwila to chwila wyjątkowa, jedyna i najdłużej pamiętana i wspominana przez wielu w ciągu całego roku.
Po łamaniu opłatkiem rozpoczęło się wspólne kolędowanie w którym wspomagały obecnych Boże Nutki te małe i te już starsze. Organizatorzy czyli Ksiądz Proboszcz i Rada Parafialna zadbali również o coś dla ciała-wszyscy zostali ugoszczeni sowicie..

Dziękujemy Panu Bogu za ten dzień pełen przeżyć i radości za spotkanie i wspólny śpiew aby uczcić Bożą Dziecinę.  Do zobaczenia za rok.

Galeria
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SOŁTYS_______________________

 11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

PAWĘZÓW 2016PRZED NAMI 11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.


_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________