Szanowni Państwo,  Radni Gminy Lisia Góra

Jako Zarząd Stowarzyszenia „Pawęzów RAZEM” czujemy się w obowiązku wyjaśnić Państwu sytuację związaną z chęcią przejęcia przez Wójta Szkoły Podstawowej w Pawęzowie, którą zgodnie z umową z dnia 19 grudnia 2012 roku, prowadzi Stowarzyszenie „Pawęzów RAZEM”. Umowa została zawarta na podstawie uchwały podjętej w czerwcu 2012 roku Państwa głosami.  Jeśli na ten temat mają Państwo taką wiedzę, jaką Wójt przekazuje w załączonym piśmie Pani Poseł Annie Czech, to nie dziwię się że 1 lutego głosowali Państwo przeciwko poprawkom do uchwały o obwodach szkolnych, którą to Kuratorium zaopiniowało warunkowo nakazując wpisać wcześniejsze poprawki (Stowarzyszenia prowadzące poszczególne Szkoły) do uchwały.
Zarzuca się w tym piśmie poprzedniemu Wójtowi i w domyśle Stowarzyszeniu, że celowo zaniżano liczbę uczniów, „aby stowarzyszenie „Pawęzów Razem” mogło przejąć zarząd…” Otóż Stowarzyszenie jeszcze nie istniało, kiedy to wiele lat wcześniej wskazywano na małą liczbę dzieci i konieczność rozwiązania tego problemu. Stowarzyszenie, które nawiasem mówiąc nie ma żadnej korzyści materialnej z zarządzania placówką (jest organizacją non profit i wszyscy członkowie pracują społecznie) zostało niejako zmuszone uchwała Zebrania Wiejskiego do jej przejęcia pod groźbą jej zamknięcia lub przekazania obcej osobie fizycznej, bo takie przymiarki były. W świetle stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty (załączone pismo) przekazując szkołę bierze się pod uwagę liczbę uczniów na dzień podjęcia uchwały, a to wynosiła 62 uczniów (40+22), a zmiana liczby uczniów po tym terminie nie ma żadnego znaczenia. Zwiększenie liczby dzieci od 1 września było skutkiem podjętej uchwały i oferty edukacyjnej skierowanej do rodziców. Nie można zatem powiedzieć że przejęto „dużą szkołę”. Umowa została podpisana bezterminowo i nie można po czterech latach twierdzić, że „odpadło ratio legis podjęcia uchwały” i należy ją (umowę) zerwać, gdyż nie ma takiego zapisu w ustawie o systemie oświaty, który by zabraniał prowadzenia  „znaczących jednostek” (dużych szkół) przez inne osoby niż JST. Powinniście Państwo wiedzieć iż jednostki takie nie mają „nieskrępowanej sposobności wydatkowania subwencji oświatowej”, sposób wydatkowania dotacji jest ściśle określony w ustawie i to Wójt powinien wiedzieć. Nie podważa to „idei dobra społecznego…” gdyż Szkoła jest nadal publiczna i dostęp do niej jest taki sam, jak gdyby była prowadzona przez samorząd. Jeżeli „przekazywanie zadań oświatowych … jest wyzbywaniem się konstytucyjnych obowiązków państwa prawa” to dlaczego samorząd nie planuje przejąć pozostałych szkół prowadzonych podobnie na terenie Gminy, tylko nadal będzie pozwalał na „komercjalizację oświaty”.  Pan Wójt powołuje się na ograniczanie dostępu do edukacji, nie wspieranie procesu emancypacji, inkluzji , przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans edukacyjnych. Gdzie dopatrzył się tych błędów
Wspomina również, że „cała infrastruktura lokalowa jest dalej w gestii gminy Lisia Góra”. Oczywiście zgodzimy się z tym, ale musimy zaznaczyć, że Szkoła nadal jest publiczna i gminna jak wszystkie inne na terenie Gminy i zapewnienie lokali i w tym przypadku spoczywa na Gminie. Podobnie niestosowne jest wypominanie rodzicom naszych uczniów stypendiów naukowych, skoro to również są obywatele (choć mali) naszej Gminy. Nie jest też sprawiedliwym twierdzenie, że „utrzymanie przekazanej Szkoły … w dalszym ciągu generuje wysokie koszty przy zerowych przychodach (czyżby Gmina chciała „dorobić się kosztem oświaty”?) gdyż część uczniów jest finansowana przez Gminę Tarnów której są mieszkańcami, co obniża koszty. W  przypadku powrotu Szkoły „pod Gminę” liczba uczniów drastycznie spadnie (już są deklaracje rodziców) i sytuacja z przed czterech lat się powtórzy. Dotacja wpłacana na konto szkoły jest sumą średnich kosztów na jednego ucznia w Gminie i jest ona zgodna z ustawą o systemie oświaty. Sugeruje również Wójt awansem, że nie potrafimy skorzystać z „pojawiających się możliwości finansowania szkół ze środków …UE”, skąd takie przekonanie? Szkoła jest równocześnie w części wspierana środkami własnymi Stowarzyszenia, jak również prywatnymi środkami jego członków. Jednocześnie sugeruje, że uchwalając budżet Gminy będziecie Państwo „utożsamiać się z szkołami prowadzonymi przez gminę Lisia Góra”. To przykre, gdyż nasza Szkoła również jest jednostką organizacyjną Gminy (nie prywatną, gdzie można dopatrzeć się komercjalizacji i innych wspomnianych wcześniej zjawisk).
Dziwi nas również „ubolewanie, co do warunków pracy i płacy oferowanych przez podmioty (wszystkie?), którym przekazano …” Jeśli „jak wskazują pedagodzy ze Szkoły Podstawowej w Pawęzowie, w znacznej mierze utracił aktualność tradycyjny model szkoły. W efekcie znacząco osłabł autorytet szkoły, jako instytucji wychowawczej” to dlaczego cieszy się ona tak wielkim powodzeniem i jej prowadzenie przez stowarzyszenie jest popierane przez znaczną liczbę rodziców i mieszkańców (około 60 % dorosłych mieszkańców – pismo w załączniku) wśród których zarówno Szkoła jak i Stowarzyszenie cieszy się dużym autorytetem. Natomiast na warunki pracy i co za tym idzie płacy zgodzili się wspomniani pedagodzy przechodząc „na Kodeks Pracy”. Pensje i premie są wypłacane zgodnie z umowami o pracę. Rozgoryczenie jest tu nieuzasadnione, gdyż mieli prawo takich umów nie podpisać, jak to uczynili nauczyciele w innych placówkach. Praca w szkołach tego typu na zasadzie Kodeksu Pracy nie jest naszym pomysłem i zarzucanie łamania konstytucyjnych praw jest tu nadużyciem. Jedynie autorytet pedagogów (nie Szkoły) mógł ostatnio z pewnością ucierpieć, gdyż rozmowy niektórych nauczycieli z Gminą (których się obie strony wypierają a Wójt powołuje się na słowa nauczycieli – cytat powyżej) dały Im nadzieję na powrót do Karty Nauczyciela czego w rozmowach z rodzicami nie kryją, powodując „niezdrową” atmosferę, którą ciężko będzie naprawić w jakiejkolwiek formie Szkoła będzie nadal funkcjonowała. Powołuje się Wójt w tym piśmie również na związkowców, których to związków na terenie szkoły nie ma, a nauczyciele do żadnych nie należą. Skąd zatem ta opinia?  Jeśli chodzi o pauperyzację (proces społeczny polegający na obniżaniu się stopy życiowej … przechodzenia z klasy średniej do robotniczej lub do podklasy) to próżno się jej tutaj doszukiwać, gdyż płace zasadnicze są porównywalne z innymi na KN a lepsze niż w innych szkołach tego typu na KP. Co się tyczy awansu zawodowego, to nie jest on w pełni honorowany co się rozumie samo przez się w realiach KP, ale nigdy nie ograniczano awansu zawodowego. Dwoje pedagogów podniosło swój stopień, zdając egzaminy – opłacone nie przez Szkołę, ale jak stanowią przepisy Organ Prowadzący czyli Stowarzyszenie (co możemy potwierdzić rachunkami), natomiast w chwili obecnej przynajmniej troje jest na etapie przygotowań do awansu. Nie można też mówić o „dużej rotacji kadry pedagogicznej”, gdyż nie jest ona większa niż w innych szkołach Gminy, a nauczyciele w przeważającej większości są zatrudnieni na stałe, choć gmina przekazując Szkołę przekazała nam tych pracowników jako „sezonowych – od września do czerwca” i tutaj możemy być dla Gminy przykładem jak traktować pracownika.
Dodatkowo należy wspomnieć, że Szkoła cieszy się dużymi osiągnięciami sportowymi i edukacyjnymi o czym może świadczyć ostatni wynik egzaminu 6 klas, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce w Gminie ze średnimi (80 i 87%) wyższą niż średnie powiatowe (63 i 68%)
Proszę przeanalizować załączone pisma i przy najbliższej okazji świadomie głosować w przedmiotowej sprawie. Szanujemy Państwa zdanie, ale mamy świadomość, że zostali Państwo wprowadzeni w błąd, lub zatajono przed Państwem pewne fakty. Może o tym świadczyć wspomniana wcześniej opinia Kuratora, nakazująca poprawić uchwałę.

Za Zarząd 
Jerzy Albertusiak       
Prezes Zarządu

Załączniki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *